Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Bij kinderdagverblijf Het Kleine Prinsje te Harlingen hechten we veel waarde aan de veiligheid en
gezondheid van uw kind. Hiertoe wordt goed gelet op de persoonlijke hygiëne van de kinderen en de
pedagogisch medewerkers. Ook controleren we regelmatig de hygiëne van het speelgoed en de
ruimte waar de kinderen verblijven en slapen.

Risico-inventarisatie bij Kinderopvang Het Kleine Prinsje
Op Kinderopvang Het Kleine Prinsje wordt minimaal jaarlijks een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.
De medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan en handelen conform het
plan van aanpak.

Een veilige kinderopvang
De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de geldende werkinstructies en protocollen om
zo veilig en gezond mogelijk te werken voor zowel de kinderen als hen zelf. Ook wordt regelmatig het
ontruimingsplan getest.

De GGD controleert jaarlijks alle kinderopvang en de buitenschoolse opvang bedrijven op veiligheid
en gezondheid. Het inspectierapport kunt u vinden via onderstaande link. ( Deze volgt nog ) Ter
inzage treft u het inspectierapport van de GGD aan in de hal van Kinderopvang Het Kleine Prinsje
Meer weten? Neem gerust contact met ons op.