Sociale competenties

De groepsleiding benaderd kinderen op een positieve, respectvolle manier: ongewenst gedrag wordt afgekeurd, maar niet het kind als individu. Deze wijze van handelen draagt bij tot het creëren van een positief zelfbeeld van kinderen. Van ‘’’fouten’’ mag je leren. Je bent een mens, en dat hoort erbij.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden tevens bevorderd doordat de kinderopvang kindvriendelijk zijn ingericht waardoor het kind zelf op ‘ontdekkingstocht’ kan gaan. Ook door uitdagend spelmateriaal en het pedagogisch handelen van de groepsleiding willen wij de zelfstandigheid van kinderen stimuleren. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een atmosfeer van veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid. De groepsleiding draagt zorg voor het creëren van zo’n klimaat.

Het ontwikkelen van de sociale competentie bij kinderen wordt door verschillende factoren binnen het kinderdagverblijf bevorderd.

De leidster stimuleert vriendschap, kameraadschap en samenwerking tussen kinderen onderling. Zij gaat bewust om met conflicten tussen kinderen. Samen delen en samen ervaren binnen situaties waarin kinderen gezamenlijk betekenisvolle ervaringen op kunnen doen. De rol van de leidster in de interactie tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: sturend, ondersteunend, corrigerend, verzorgend of gangmakend.

Een verticale groep biedt kinderen de mogelijkheid te leren omgaan met de verschillen tussen groepsgenootjes. Van jong naar ‘’oud’’ van klein naar groot. Verschillen zijn er maar dat is niet erg.