Klachten

Hoe goed alle medewerkers van Kinderopvang Het Kleine Prinsje ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Wij vragen u als u ontevreden bent, over een medewerker van onze “Kinderopvang Het Kleine Prinsje” of over een bepaalde gang van zaken, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker en/of de directe leidinggevende u naar tevredenheid uitleg geven. Een gesprek biedt dan meestal al voldoende uitkomst. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de eigenaresse Anja Prins van Kinderopvang Het Kleine Prinsje.

Voor beleidsmatige of financiële klachten kunt u zich direct rechtstreeks tot Anja Prins wenden.

Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht die u graag extern wilt neerleggen, dan kunt u zich natuurlijk ook direct tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) wenden om met deze organisatie het probleem op te lossen. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.